بزرگداشت روز معلم  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 اردیبهشت 1389

ای معلم


ای که کام تشنگان علم را،

از قدح قلب سرشارت سیراب می سازی


تو معمار بنای انسانیت انسانی!

چرا که معمار خانه گل سازد و معلم خانه دل


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان