باز هم از بزرگان!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1389

ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مومنان ما روشنایی و به روشنفکران ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به حوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما ادب و به فرقه های ما وحدت و به مردم ما آگاهــی و به همه ی ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی  نجات و عزت ببخشا.

خدایا به مذهبی ها بفهمان که:آدم از خاک است.

بگو که یک پدیده ی مادی نیز به همان اندازه خدا را معنی می کند که یک پدیده ی غیبی ،در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت.و مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید،پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد!

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان