با حسین و یا حسین!

 با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد  

ولی 

با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟