قدر شب قدر را بدانیم!


الهی روی بنما تا در روی کسی ننگریم و دری بگشای تا بر در کس نگذریم ، الهی بنام آن خدائی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح و ذکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح ، عذر های ما بپذیر  و بر عیب ما مگیر.


یارب دل پاک و جان آگاهم ده

آه شب و گریه ی سحر گاهم ده

در راه خود اول ز خودم بی خود کن

بی خود چو شدم ز خود بخود راهم ده


الهی قبله عارفان خورشید روی توست و محراب جانها طاق ابروی تو و مسجد اقصی دلها حریم کوی توست ، نظری به سوی ما فرما که نظر ما بسوی توست.

خواجه عبدالله انصاری