اللهم عجل لولیک لفرج

برای لحظه آخر تو را کنار گذاشت


خدا چقدر زمین را


در انتظار گذاشت!!!