یادش گرامی باد

ای ایران ایران

گلزار سبزت دور از تاراج خزان

جور زمان ...