اندر احوالات اوضاع جوی!

                  بنویسید:

"هوا گرم است"

                  بخوانید:

"هوا پس است!!!"