عید مبعث گرامی باد

«ای در جامه ی خویش پیچیده! برخیز، بهراس، بهراسان! جامه ات را پاک کن!»