به یاد شهادت مظلومانه دکتر بهشتی

تو در نماز عشق چه خواندی ؟

              که سالهاست

                               بالای دار رفتی و

                                                     این شحنه های پیر

                                                                  از مرده ات هنوز

                                                                                        پرهیز می کنند!!!