باز هم از بزرگان!

ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مومنان ما روشنایی و به روشنفکران ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به حوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما ادب و به فرقه های ما وحدت و به مردم ما آگاهــی و به همه ی ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی  نجات و عزت ببخشا.

خدایا به مذهبی ها بفهمان که:آدم از خاک است.

بگو که یک پدیده ی مادی نیز به همان اندازه خدا را معنی می کند که یک پدیده ی غیبی ،در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت.و مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید،پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد!